KOFAP, spol. s r.o.

Pre spoločnosť Kofap spol. s r.o. je ekológia /nezaťažovanie životného prostredia našou činnosťou/ vnímaná ako jeden z hlavných strategických cieľov spoločnosti. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli na našej prevádzke vybudovať vnútorný kanalizačný okruh a spevnené plochy, ktoré spĺňajú najprísnejšie ekologické požiadavky legislatívy EÚ.

Povrchová voda zo spevnených plôch je odvádzaná pomocou šiestich dažďových uličných vpustí. Z uličných vpustí je dažďová voda vedená dažďovou kanalizáciou do sorpčného lapača olejov a odtiaľ vyčistená zbavená olejov a nečistoty do jestvujúceho kanalizačného zberača.

Konštrukcia ciest a spevnených plôch je zložená aj z ekologických vrstiev /separačná fólia (čierna) a geotextília (biela)/, ktoré zabraňujú priesaku olejov a ostatných nečistôt do zemín. Fólie sú vyvedené na obrubníky, ktoré lemujú spevnené plochy a cesty a usmerňujú tok dažďovej vody do uličných vpustí.

K ochrane životného prostredia prispievajú aj všetci zamestnanci spoločnosti a to dodržiavaním pracovných postupov pri manipulácii s nebezpečným odpadom.

Prevádzka – Hliník nad Hronom
kofap hlinik nad hronom
Kontakt

Tel: 00421 948 898054
E-mail: kofap@kofap.sk