KOFAP, spol. s r.o.

nakladanie s nebezpečnými odpadmiPredmetom činnosti našej spoločnosti je aj nakladanie s nebezpečnými odpadmi na prevádzke v Hliníku nad Hronom.

Ďalej spoločnosť zabezpečuje zhromažďovanie a prepravu nebezpečných odpadov z miesta vzniku v rámci obvodu OU ŹP Banská Štiavnica. Na dekontamináciu kovových odpadov využíva vysokotlaké čistiace zariadenie WAP B930.

Nebezpečné odpady, na ktoré ma spoločnosť udelený súhlas Úradu živ. prostredia sú na zmluvnom základe odoberané oprávnenými organizáciami na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie. Nebezpečné odpady sú zabezpečené pred nežiaducim únikom alebo odcudzením a sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Prevádzka – Hliník nad Hronom
kofap hlinik nad hronom
Kontakt

Tel: 00421 948 898054
E-mail: kofap@kofap.sk